Patau Gabinet Econòmic: qüestió de confiança. Per millorar en el teu treball, has de confiar en el nostre.

Serveis a Emprenedors

La firma Patau Gabinet Econòmic està especialment sensibilitzada amb l’activitat emprenedora. Per això, vol oferir un tracte de favor per a aquelles persones que identifiquen una oportunitat i organitzen els recursos necessaris per a posar-la en marxa.

Innovació, passió, curiositat, inquietud, ganes d’aprendre, desenvolupament personal, recerca d’independència, optimisme i somnis són alguns dels elements comuns d’un emprenedor. La firma Patau Gabinet Econòmic vol contribuir a desenvolupar i potenciar aquests elements per aconseguir els seus objectius i minorar al màxim el risc assumit.

La nostra col•laboració consisteix en:

 • Assessorament en la redacció del pla d’empresa previ a la posada en funcionament de qualsevol projecte empresarial
 • Constitució i legalització d’empreses
 • Tramitació i seguiment de totes les obligacions legals
 • Assessorament i formació a l’emprenedor en els seus inicis

L’experiència de 10 anys participant i col•laborant en la formació i l’assessorament d’emprenedors ha contribuït favorablement al naixement d’aquesta sensibilitat especial.

El despatx ha col•laborat a través de Josep Patau (economista) amb:

 • Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró
 • Maresme Centre de Negocis del Consell Comarcal del Maresme
 • Centre Dinamitzador de Cultura Emprenedora de l’EUM i l’EUPMT
 • Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Premià de Mar

Consultoria Econòmica-Financera

 • Plans d’inversió i finançament
 • Anàlisi dels estats comptables
 • Elaboració de pressupostos anuals
 • Anàlisi de la competència
 • Organització administrativa interna
 • Valoració d’empreses
 • Plans de viabilitat
 • Estructures òptimes de capital

Assessoria Comptable

 • Implantació i gestió de comptabilitats
 • Confecció de comptes anuals
 • Control, gestió i legalització de llibres obligatoris
 • Comptabilitat de costos
 • Formació comptable a l’empresa
 • Anàlisi de balanços i comptes de resultats
 • Assessorament comptable

Assessoria Fiscal

 • Impost de societats
 • IVA (impost sobre el valor afegit)
 • IRPF (impost sobre la renda de les persones físiques)
 • Pagaments fraccionats: estimació directa i objectiva (mòduls)
 • Declaracions anuals amb terceres persones
 • Declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries
 • Declaracions censals
 • Representació en els procediments davant l’Administració Pública
 • Assessorament fiscal

Assessoria Laboral

 • Assessorament i gestió laboral a empreses
 • Inscripció d’empreses a la Seguretat Social
 • Comunicació d’altes, variacions i baixes de treballadors a la Seguretat Social
 • Confecció de contractes de treball i rebuts de salaris (nòmines)
 • Confecció de butlletins de cotització
 • Tràmits davant l’OTG-INEM
 • Preparació de cartes de sancions laborals
 • Règims especials de la Seguretat Social (empleades de la llar, autònoms, etc.)
 • Tramitació d’expedients d’ajornament ordinari o extraordinari davant la Tresoreria General de la Seguretat Social
 • Assistència en actes de conciliació davant el Servei de Conciliacions i davant els jutjats socials
 • Tramitació d’expedients de jubilació, invalidesa, etc.
 • Prevenció de riscos laborals
 • Expedients de regulació d’ocupació (ERO)
 • Representació i assessorament davant la Inspecció de Treball
 • Estrangeria: sol•licitud d’autoritzacions administratives de treball, sol•licitud permís residència, reagrupació familiar, pròrrogues d’estada

Assessoria Jurídica

 • Assessorament jurídic  mercantil
 • Assessorament jurídic  fiscal i tributari
 • Assessorament jurídic  civil
 • Assessorament jurídic  laboral
 • Assessorament jurídic  penal
 • Assessorament jurídic  administratiu i d’urbanisme
 • Reclamacions extrajudicials
 • Cobrament d’impagats

Asesoría en Propiedad Industrial e Intelectual

 • Recerca i registre de:
 1. Marques
 2. Patents
 3. Models d’utilitat
 4. Rètols i
 5. Noms Comercials
 • Seguiment, control i vigilància dels expedients de:
 1. Propietat Industrial i
 2. Propietat Intel.lectual, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional.
 • Compliment de la legislació relativa a la normativa de Protecció de Dades de caràcter personal.